Berichtenverkeer vanuit LAVS bij het indienen van een startmelding door saneringsbedrijf

Na de release versie 4.10 van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) stuurt de Inspectie SZW na het doen van een startmelding geen ontvangstbevestiging (pdf) meer aan bevoegde gezagen, certificerende en keurende instellingen (CKI's), enzovoorts.

Deze ontvangstbevestigingen blijven wel verstuurd worden vanuit het LAVS en zijn anders opgebouwd dan de berichten die door de Inspectie SZW werden verzonden. Ze bevatten wel dezelfde gegevens.

Is het saneringsbedrijf zowel opdrachtgever als opdrachtnemer?

Dan ontvangt het bedrijf de volgende berichten:

 1. Een e-mailbericht gericht aan de Inspectie SZW met daarin belangrijke informatie over de sanering. Dit bericht bevat voor een groot deel dezelfde informatie als de informatie die de Inspectie SZW terugkoppelde voor versie 4.10 van het LAVS.
 2. Een e-mailbericht die qua aanhef gericht lijkt aan de CKI. Bij dit bericht zit een XML-bestand als bijlage.
 3. Een bevestigingsmail aan het bevoegd gezag die bedoeld is voor de opdrachtgever (in dit geval dus ook aan de saneerder).

Zowel Inspectie SZW als CKI ontvangen een bericht. Bij deze berichten zit een XML-bestand als bijlage. Deze kan gebruikt worden wanneer het bedrijf gebruik maakt van een koppelvlak met het LAVS. De inhoud van de mailberichten bevat de onderstaande onderdelen met grotendeels dezelfde informatie van de pdf’s die de Inspectie SZW doorstuurde:

 • Arbeidsinspectie
 • Certificatie-instelling van het asbestverwijderingsbedrijf
 • Asbestverwijderingsbedrijf
 • Houder omgevingsvergunning voor het slopen
 • Aantal asbestwerkers
 • Plaats waar de asbestverwijdering wordt uitgevoerd (de locatie) en omschrijving projectlocatie
 • Periode asbestverwijderingswerk met de onderliggende vitale informatie:
  o  Type melding: standaard
  o  Aanvangsdatum en tijdstip: DD-MM-JJ 12:00
  o Einddatum en tijdstip: DD-MM-JJ 12:00
  o  Toelichting validatiemeting
  o  Hoeveel m² asbestdak
 • Type locatie: locatie is wel/niet in gebruik
 • Asbestinventarisatie type A
  o   Naam asbestinventarisatiebedrijf met onderliggende informatie 
  o   Risicoklasse met bronbenaming en hoeveelheid te saneren
 • Asbestinventarisatie type B
 • Reden van intrekken
 • Project- en opdrachtidentificatie
  LAVS-ASBEST-xxxxxxx - VERWIJDER- xxxxxxx

Is het saneringsbedrijf alleen opdrachtnemer?

Dan heeft de saneerder de opdracht aangenomen van een opdrachtgever vanuit een bestaand LAVS-project. De saneerder ontvangt dan de volgende e-mailberichten bij het doen van een startmelding:

 1. Een bericht lijkende gericht aan CKI met de aanhef 'Een door uw bedrijf gecertificeerde uitvoerende partij heeft en doet daarvan bij deze melding'. Dit bericht ontvangen de Inspectie SZW, de CKI en de opdrachtgever ook.
 2. Een kopie van de bevestigingsmail aan bevoegd gezag.
 3. Bij deze berichten zit een XML-bestand als bijlage.