Inspectie SZW sluit het Arboportaal na release versie 4.10 van het LAVS

De Inspectie SZW sluit het Arboportaal na de verwachte release van versie 4.10 van het LAVS. Vanaf dat moment kunnen saneringsbedrijven het Arboportaal niet meer gebruiken voor startmeldingen voor het verwijderen van asbest met risicoklasse 2 en 2A.

Wat betekent dit voor asbestsaneringsbedrijven?

Startmeldingen van risicoklasse 2 en 2A saneringen kunnen vanaf dan alléén via het LAVS worden gedaan. Dat betekent dat er geen uitwijkmogelijkheid meer is voor het doen van een startmelding.

Hoe kunnen bedrijven startmeldingen doen als het LAVS tijdelijk niet beschikbaar is?

Wanneer het LAVS tijdelijk niet beschikbaar is, kunnen asbestsanerings- en inventarisatiebedrijven achteraf hun startmelding in het LAVS doen. Dit kan via het vinkje  ‘Calamiteit’. Rijkswaterstaat maakt begin 2021 hier afspraken over met de stakeholders Inspectie SZW, omgevingsdiensten (OD's) en certificerende en keurende instellingen (CKI’s).

Wat kunt u als bedrijf doen om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsproces geen vertraging oploopt in het LAVS?

  1. Kijk eerst in uw bezit voordat u een nieuwe locatie aanmaakt. Staat uw bezit al  in uw lijst? Maak dan een project aan op basis van dat bestaande bezit.
  2. Als u een nieuw bezit aanmaakt, controleer de postcode-huisnummercombinatie via de BAGviewer van het Kadaster. Niet gevalideerde adressen kunnen niet meer in het LAVS worden opgenomen.
  3. Wanneer u een project wilt aanmaken op basis van een complex, open dan in het project het kopje ‘Locatiegegevens’. Kijk of de adressen kloppen. Staat er toch een fout adres in het project? Neem dan direct contact op met de helpdesk LAVS. Zij passen het adres voor u aan. Gebeurt dat niet, dan wordt de melding naar het verkeerde bevoegde gezag gestuurd.
  4. Gebruik bij het aanmaken van een bezit geen activeringscode. Maar vraag aan de opdrachtgever een machtiging op het bezit of een opdracht binnen het project. Een activeringscode is alleen bedoeld om particulier bezit ‘over te hevelen’ naar een volgende partij in de asbestverwijderingsketen.
  5. Werk zorgvuldig. Accordeer geen opgeleverde opdrachten zonder ze te controleren op juistheid en volledigheid.
  6. Plan uw administratieve werkzaamheden goed in. Doe een startmelding ruim vóór de wettelijke termijn. Dan heeft de helpdesk LAVS bij het optreden van een onverwacht probleem de mogelijkheid het een en ander uit te zoeken en u een oplossing aan te bieden.