Brief informatieplichten LAVS aan B&W

Met onderstaande brief van 13 januari 2022 heeft Rijkswaterstaat alle colleges van B&W geïnformeerd over een voorgenomen aanpassing van het Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS).

Geacht college van B&W,

Met deze brief informeer ik u over een voorgenomen aanpassing van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Deze aanpassing zal ervoor zorgen dat gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven en geaccrediteerde eindinspectie-instellingen onafhankelijk van andere partijen aan hun wettelijke informatieverplichtingen (aan het bevoegde gezag) kunnen voldoen. Deze aanpassing is nog niet gerealiseerd. Ik informeer u hierover, omdat dit kan betekenen dat bedrijven in afwachting van de aanpassing nu mogelijk niet aan hun wettelijke informatieverplichtingen kunnen voldoen.

Wettelijke verplichtingen

Per 1 juli 2019 moeten gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven en geaccrediteerde eindinspectie-instellingen voor hun wettelijke informatieverplichtingen aan het bevoegd gezag, verplicht gebruikmaken van het  LAVS.

In dit geval gaat het om de verplichting tot het invoeren van het vrijgavedocument (Asbestverwijderingsbesluit artikel 9 lid 3) binnen 2 weken nadat de eindbeoordeling is verricht. En het in het LAVS invoeren van een bewijs van afgifte van de afvalstoffen (Bouwbesluit artikel 1.33 lid 6) binnen 2 weken na de eindbeoordeling.

Ketenproces LAVS

Het LAVS is zo opgebouwd dat het verstrekken van de bedoelde informatie pas kan gebeuren nadat voorgaande partijen in de saneringsketen hun administratieve verplichtingen hebben afgerond.

Juist door de volgorde van de administratieve stappen van het invoeren van informatie, wordt van de partijen in de asbestketen gevraagd om samen te werken. Zo draagt het LAVS bij aan de gewenste verbetering van het nalevingsgedrag van alle partijen in de saneringsketen. Als alle partijen in de keten al deze stappen doorlopen, heeft het LAVS de beoogde werking. De exacte beschrijving van de administratieve stappen die noodzakelijk zijn voorafgaand aan de informatieverstrekking vindt u op de website van het LAVS.

Informatieplicht

In de praktijk kan het voorkomen dat partijen in de asbestketen geen afspraken maken over het uitvoeren van noodzakelijke administratieve stappen in het LAVS. Omdat partijen in de asbestketen elkaar onderling niet kunnen dwingen hun administratieve verplichtingen na te komen, kan het voorkomen dat een volgende partij in de keten niet aan zijn informatieplicht kan voldoen. Volgens het opdrachtmechanisme in het LAVS moeten de voorgaande administratieve stappen (door voorgaande partijen) in de keten zijn afgerond.

Wettelijk gezien moet het voor alle partijen in de keten in alle gevallen mogelijk zijn om te voldoen aan zijn of haar informatieplichten. Ook wanneer een voorgaande schakel in de asbestketen niet alle administratieve stappen heeft uitgevoerd. Om deze reden is het voornemen om het LAVS zodanig aan te passen dat het voor partijen altijd mogelijk is om de gevraagde informatie in het LAVS in te voeren. En kan op deze manier aan de verplichting tot informatieverstrekking aan het bevoegde gezag worden voldaan.

Het realiseren van deze aanpassing zal in overleg met betrokken partijen in detail worden uitgewerkt. Rijkswaterstaat heeft daarna nog enige tijd nodig om de aanpassing daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent dat tot die tijd het kan voorkomen dat gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven en eindinspectie-instellingen niet aan hun informatieverplichtingen kunnen voldoen om redenen waar zij geen invloed op hebben.

Mocht u na lezing van deze brief nog vragen hebben, dan kun u contact opnemen met de helpdesk IPLO, deze is te bereiken onder telefoonnummer  088 797 07 90.

Met vriendelijke groet,

Het afdelingshoofd Stoffen en Afvalmeldingen
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

F. Sjouken