Opdrachtgever in het LAVS

Bent u eigenaar van een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Dan kan er asbest aanwezig zijn. Gaat u dit gebouw renoveren of slopen? Dan bent u verplicht om vooraf een asbestinventarisatie uit te (laten) voeren. Dit moet altijd door een gecertificeerd bedrijf.

Als er asbest in uw gebouw aanwezig is, bent u er als gebouweigenaar verantwoordelijk voor dat dit op de juiste manier wordt verwijderd en afgevoerd. De gegevens moeten in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) komen te staan.

Door de gegevens van uw locatie(s) eenmalig in het LAVS in te voeren, heeft u snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie, van inventarisatie tot stort. Ook is het uitwisselen van informatie en rapporten eenvoudiger en gebeuren meldingen naar bevoegde instanties automatisch. Hierdoor voldoet u ook automatisch aan de wet- en regelgeving.

Een gebouweigenaar is vaak de opdrachtgever van een asbestsanering. Ook legt de gebouweigenaar veel van de werkzaamheden bij een derde partij neer. Denk hierbij aan aannemers, architecten of andere partijen in het bouwproces.

Opdrachtgever

In het LAVS geeft de opdrachtgever een locatie op waarin vermoedelijk asbest aanwezig is. De opdrachtgever geeft het gecertificeerde inventarisatiebureau opdracht om een asbestinventarisatie uit te voeren. De opdrachtgever stelt alle belangrijke informatie ter beschikking aan het inventarisatiebureau. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doen van de sloopmelding aan het bevoegd gezag.

De gebouweigenaar of eigenaar van het asbest blijft altijd verantwoordelijk voor het proces ook al heeft hij de werkzaamheden aan een derde gedelegeerd.

De volgende partijen kunnen opdrachtgever zijn in het LAVS:

Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever geeft opdracht tot asbestinventarisatie aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie (AB, artikel 4.54a lid 4 en artikel 3 AVB).
 2. De opdrachtgever geeft  opdracht tot asbestverwijdering aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijdering (bij RK 2 en 2a) (AB, art. 4.54d lid 1 én AVB art. 6).
 3. De opdrachtgever beschikt over een asbestinventarisatierapport als hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk of object asbest bevindt (AVB, art. 3).
 4. De opdrachtgever stelt het inventarisatierapport ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf (AVB art. 5).
 5. De opdrachtgever mag de sloopmelding doen (GEEN PLICHT) voor het voornemen tot slopen/asbestverwijderen (alleen m.b.t. bouwwerken) (BB 2012, art. 1.26). In de toelichting (Stb. 2011, nr. 416) staat: De voorschriften van deze paragraaf en van hoofdstuk 8 richten zich tot de sloper. Dat is in principe ook de persoon die een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 dient te doen. Maar de voorschriften verzetten zich er niet tegen dat een ander die melding doet. Als een sloopmelding is voorgeschreven en er is niet gemeld dan is degene die sloopt overtreder van het in artikel 1b, vijfde lid, van de Woningwet opgenomen verbod om zonder melding te slopen.
 6. De opdrachtgever zorg ervoor dat er een eindbeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig het Arbeidsomstandighedenbesluit (AVB, art. 9)

Woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen met het LAVS eenvoudig het overzicht houden over het aanwezige en te verwijderen asbest in hun woningen. De belangrijkste voordelen van het LAVS voor woningcorporaties zijn:

 • Woningen komen sneller vrij voor verhuur omdat het proces beter te sturen is.
 • Het LAVS geeft inzicht in het proces en laat zien welke projecten er nog lopen.
 • Het LAVS zorgt voor dossiervorming.

Particulieren

Particulieren kunnen niet in het LAVS werken. Alleen bedrijven met eHerkenning hebben toegang. Wel kan een particulier opdracht geven aan een bedrijf om namens hem de locatie in het LAVS aan te melden.

Overheden

Veel overheden hebben gebouwen in eigendom. Zij kunnen daarom ook opdrachtgever zijn voor het verwijderen van asbest en kunnen daarvoor het LAVS gebruiken.

Opdrachtnemers

Opdrachtnemers (sloopbedrijven of aannemers) zijn bedrijven die namens een andere partij in het LAVS werken.

Mandateren

Gebouweigenaren kunnen opdracht geven aan een bedrijf om namens hen te handelen in het LAVS. Dit noemen we mandateren. Mandateren kan op 2 manieren:

 1. De gebouweigenaar legt zijn gebouwen zelf vast in het LAVS, maar stelt een andere bedrijf als projecteigenaar aan. Dit kan met de optie 'Machtiging' in het LAVS.
 2. De gebouweigenaar werkt niet zelf in het LAVS, maar wijst hiervoor een projecteigenaar aan. De projecteigenaar meldt in het LAVS dat hij handelt namens de gebouweigenaar. Hij ontzorgt de gebouweigenaar door alle handelingen in het LAVS te doen.