Toezichthouder

Als toezichthouder houdt u toezicht op het asbestverwijderingsproces en zorgt u ervoor dat de procedure volgens de wet- en regelgeving verloopt. Uw bevindingen beschrijft u in een rapportage. Hiervoor gebruikt u het  Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Hoe werkt het?

Het LAVS stuurt start- en eindmeldingen automatisch naar het bevoegd gezag. Meestal voert de omgevingsdienst namens het bevoegd gezag (gemeente) asbesttaken uit. Gemeente en omgevingsdiensten moeten inregelen hoe meldingen onderling worden doorgestuurd. Ook worden de verplichte meldingen verstuurd aan de certificerende instellingen die controleren op de naleving door de gecertificeerde bedrijven.

De vanuit het LAVS verstuurde meldingen en bijbehorende documenten worden per asbestsaneringsproject centraal opgeslagen. Via de inkijkfunctie kunnen toezichthouders deze informatie bekijken of downloaden. Voor een compleet overzicht van de functionaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van het LAVS verwijzen wij u naar de Toelichting functionaliteiten (pdf, 62 kB). Meer informatie vindt u in de handleiding voor toezichthouders.

Start- en eindmeldingen via LAVS

Op 24 februari 2017 is via een brief (pdf, 176 kB) aan alle gemeenten medegedeeld dat de start- en eindmelding van een asbestsaneringswerk vanuit het LAVS aan het bevoegd gezag wordt verstuurd. Sindsdien zijn er belangrijke ontwikkelingen waarop wij u willen wijzen.

Het kan zijn dat de gemeente deze meldingen op een ander adres wil ontvangen. Bijvoorbeeld omdat de gemeente de start- en eindmeldingen rechtstreeks door wil sturen naar een omgevingsdienst. Dan kan de gemeente het e-mailadres voor de start- en eindmelding laten aanpassen door de LAVS helpdesk.

Toezichthoudende instanties

  • De Gemeente/Omgevingsdienst houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen uit het Bouwbesluit 2012 en uit de Wet milieubeheer.
  • De CKI (Certificerende en Keurende Instantie) houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen uit de Asbestverwijderingsbesluit 2005.
  • De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenbesluit.
  • De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) houdt, onder andere, toezicht op bepalingen uit het Productenbesluit asbest en het Besluit asbestwegen.

Gebruikersoverleg

Het LAVS is ontworpen op basis van de bestaande asbest wet- en regelgeving. Bij relevante wijzigingen daarin wordt het LAVS daarop aangepast.
In het 'Gebruikersoverleg toezichthouders LAVS' krijgen LAVS-gebruikers de gelegenheid wensen in te brengen voor nieuwe functionaliteiten. Alle toezichthoudende instanties kunnen deelnemen aan het gebruikersoverleg. Rijkswaterstaat voert het secretariaat. Terugkoppeling van het gebruikersoverleg vindt plaats via de werkkamer asbest van Omgevingsdienst NL.