Toezichthouder

Als toezichthouder houdt u toezicht op het asbestverwijderingsproces en zorgt u ervoor dat de procedure volgens de wet- en regelgeving verloopt. Uw bevindingen beschrijft u in een rapportage. Het is aan te raden om hiervoor het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) te gebruiken.

Hoe werkt het?

Het LAVS stuurt start- en eindmeldingen automatisch naar het bevoegd gezag. Meestal voert de omgevingsdienst namens het bevoegd gezag (gemeente) asbesttaken uit. Gemeente en omgevingsdiensten moeten inregelen hoe meldingen onderling worden doorgestuurd. Ook worden de verplichte meldingen verstuurd aan de certificerende instellingen die controleren op de naleving door de gecertificeerde bedrijven.
De vanuit het LAVS verstuurde meldingen en bijbehorende documenten worden per asbestsaneringsproject centraal opgeslagen. Via de inkijkfunctie kunnen toezichthouders deze informatie raadplegen of zelf downloaden. Voor een compleet overzicht van de functionaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van het LAVS verwijzen wij u naar de 'Toelichting functionaliteiten' (pdf, 62 kB).

Verplichtstelling

Per 1 maart 2017 zijn gecertificeerde asbestinventarisatie- en
asbestverwijderingsbedrijven verplicht gebruik te maken van het LAVS. Er van
uitgaande dat het bevoegde gezag de taken, zoals het besluit Omgevingsrecht
bepaald, heeft overgedragen (of gaat overdragen) aan de omgevingsdienst, zijn bepaalde meldingen verplicht of relevant voor u. Meer hierover leest u in de 'Toelichting functionaliteiten' (pdf, 62 kB).

Start- en eindmeldingen via LAVS

Op 24 februari 2017 is via een brief (pdf, 220 kB) aan alle gemeenten medegedeeld dat per 31 maart 2017 (is 14 april geworden) de start- en eindmelding van een asbestsaneringswerk vanuit het LAVS aan het bevoegd gezag wordt verstuurd. Sindsdien zijn er belangrijke ontwikkelingen waarop wij u willen wijzen.

Als een gemeente deze meldingen op een ander adres wil ontvangen, bijvoorbeeld omdat de gemeente de start- en eindmeldingen rechtstreeks door wil sturen naar een omgevingsdienst, dan kan de gemeente het e-mailadres voor de start- en eindmelding desgewenst laten aanpassen door de LAVS helpdesk.

Gebruikersoverleg

Het LAVS is ontworpen op basis van de bestaande asbest wet- en regelgeving. Bij relevante wijzigingen daarin wordt het LAVS daarop aangepast.
In het 'Gebruikersoverleg toezichthouders LAVS' krijgen gebruikers van het
systeem de gelegenheid wensen in te brengen voor nieuwe functionaliteiten. Alle toezichthoudende instanties (ISZW, ILT, gemeenten en omgevingsdiensten) kunnen deelnemen aan het gebruikersoverleg. Rijkswaterstaat voert het secretariaat.
Terugkoppeling van het gebruikersoverleg vindt plaats via de werkkamer asbest Omgevingsdienst NL.

Samengevat

  • Vraag een inkijkfunctie in het LAVS aan bij de Helpdesk LAVS;
  • Maak afspraken met de gemeenten in uw gebied over de werkwijze met
    betrekking tot het LAVS;
  • Neem deel aan het Gebruikersoverleg toezichthouders LAVS.