Over het LAVS

Asbest gebruiken is sinds 2005 volledig verboden voor bedrijven en particulieren. Het Landelijk Astbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort van asbest gevolgd en geregistreerd kan worden door de verschillende ketenpartijen. Sinds 1 maart 2017 zijn inventariseerders en saneerders verplicht om –hun werkzaamheden in het LAVS te registreren.

Wat biedt het LAVS?

LAVS zorgt ervoor dat opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders over dezelfde informatie beschikken. Opdrachtgevers kunnen in het LAVS alleen gecertificeerde inventariseerders en verwijderaars opdrachten geven. Het LAVS verstuurt de meldingen van de inventariseerders naar de CKI. De startmeldingen van de saneerders worden naar de gemeente, CKI en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) verstuurt. In het LAVS is alle informatie van een project toegankelijk voor alle betrokken partijen van dat project. Het LAVS bewaart de informatie om eventueel in de toekomst te gebruiken.

Wat is het doel van LAVS?

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:

 • beter inzicht te geven in de aanwezigheid van asbest
 • transparantie te geven in het asbestverwijderingsproces
 • betere naleving te krijgen van asbestregelgeving
 • beter toezicht te geven op de asbestverwijdering
 • eenvoudiger de wettelijke procedures te doorlopen
 • alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering te vereenvoudigen

Voor wie is het LAVS?

Het LAVS is voor alle betrokken partijen in de asbestverwijderingsketen. Dit zijn opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders. Gebruikers van het LAVS houden zelf de gegevens over hun lopende projecten actueel. Toezichthoudende instanties hebben toegang tot de gegevens in het LAVS. Dit zijn onder andere gemeenten, certificerende en keurende instanties, de ISZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Een particulier kan niet in het LAVS werken, maar kan wel aan een (gecertificeerd) bedrijf opdracht geven om namens hem in het LAVS te werken.

Voordelen LAVS voor gebruikers

 • Slechts eenmaal de gegevens invoeren.
 • Opdrachtgevers hebben snel en beter inzicht in de asbestsituatie van hun eigendommen.
 • De informatie in het LAVS is voor alle betrokken ketenpartners te raadplegen.
 • Aan- en afmelden naar bevoegde instanties gaat met één druk op de knop.
 • Het LAVS kan gekoppeld worden aan het eigen systeem van de gebruiker.

Welke partijen zijn betrokken?

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verantwoordelijk voor het LAVS. Aedes (branchevereniging van woningcorporaties), VVTB (asbestverwijderaars), Ascert (certificering), VOAM-VKBA (brancheorganisatie voor inventariseerders), Fenelab (branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen), VERAS (Vereniging voor Aannemers in de Sloop) en de ISZW zijn betrokken bij de ontwikkeling van het LAVS.