Privacyverklaring LAVS

We leven in tijden dat er steeds meer data beschikbaar komt OVER en VAN personen. Dat kan op gespannen voet komen te staan met hun recht op privacy. Daarom zijn de regels rond privacy aangescherpt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG versterkt de rechten van burgers op hun privacy. Organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Als dat niet het geval is kunnen strenge boetes worden opgelegd.

Onder een persoonsgegeven wordt informatie verstaan die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

De applicatie LAVS wordt beheerd door Rijkswaterstaat (RWS). RWS spant zich in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de AVG. Persoonsgegevens die u in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) opgeeft, gebruikt RWS alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

De doelstelling van het LAVS is om via een digitale voorziening de gegevens die bedrijven over de inventarisatie en verwijdering van asbest op basis van staand beleid/regelgeving moeten verstrekken, centraal op te slaan en aan betrokkenen beschikbaar te stellen (waaronder het bevoegd gezag, de toezichthouder en de bedrijven die bij de inventarisatie en verwijdering op een bepaalde locatie betrokken zijn). De gegevens betreffen onder andere persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om ketenpartijen in staat te stellen onderling te kunnen communiceren en de toezichthouders in staat te stellen de uitvoerende partijen aan te spreken.

Welke gegevens worden door het LAVS verwerkt?

In het register LAVS wordt allereerst de informatie opgenomen die bedrijven over asbestsaneringswerkzaamheden hebben verstrekt om te voldoen aan een voor hen geldende wettelijke informatieverplichting.

In het LAVS kan naast de verplicht te verstrekken informatie ook informatie worden opgenomen die door bedrijven of professionele opdrachtgevers op eigen initiatief vrijwillig in het systeem wordt ingevoerd. Zij kunnen dat doen om hun eigen administratie te ontlasten of om elkaar te informeren. In de bijlage leest u welke gegevens in het LAVS bewaard blijven (pdf, 50 kB).

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens in het LAVS?

De gegevens die in het LAVS worden opgeslagen staan ter beschikking van alle bij het betreffende project betrokken bedrijven. Daarnaast worden de gegevens ter beschikking gesteld aan het bevoegde gezag. Het LAVS is alleen toegankelijk voor personen  die handelen namens een organisatie/bedrijf.

Hoe lang bewaart RWS uw persoonsgegevens?

De informatie in het LAVS verliest in de meeste gevallen pas haar betekenis wanneer het bouwwerk of object waarin het asbest aanwezig is/was (geheel of gedeeltelijk) niet meer bestaat. Er bestaat geen wettelijke verplichting om de LAVS-beheerder te informeren wanneer een bouwwerk of object waarin asbest aanwezig is/was, niet meer bestaat. Dit kan zeer lang na de beëin-diging van een asbestsaneringsproject zijn. Daarom worden de gegevens in beginsel in het LAVS opgeslagen zo lang dit register bestaat.

Hoe beschermt RWS uw persoonsgegevens?

Uw privacy is belangrijk en RWS gaat daar zorgvuldig mee om. Voor wat betreft het LAVS geldt het volgende:

 • Het LAVS is een op web-technologie gebaseerd en gefaseerd ‘onder architectuur gebouwd’ systeem waarmee asbestprojecten van inventarisatie tot en met verwijdering van het asbest geregistreerd en gevolgd kunnen worden.
 • De toegang tot het systeem is met eHerkenning geregeld.
 • Alle data verkeer over Internet gaat via SSL.
 • XML berichtenverkeer is aanvullend beveiligd met PKI-Overheid certificaten die zijn verstrekt aan de afzonderlijke LAVS gebruikers wiens systemen met het LAVS communiceren.
 • LAVS draait in het RWS rekencentrum en maakt gebruik van het RWS netwerk.
 • LAVS voldoet aan de door RWS gesteld security richtlijnen. (Deze zijn gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR).

Welke rechten heeft u?

U heeft een aantal rechten als RWS uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door I&W.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek via de helpdesk LAVS indienen .

RWS zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal RWS in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kan het ministerie u vragen om u te identificeren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, stel ze dan gerust via de helpdesk LAVS. U kunt hiervoor het helpdeskformulier gebruiken. De helpdesk is ook te bereiken op het telefoonnummer 088 - 79 77 102, optie 6, op werkdagen tussen 9:00 en 16:30 uur.

Wilt u meer weten over uw privacy?

Wilt u meer informatie over de regels voor de omgang met persoonsgegevens? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.